הדברים

הדברים

 

ילד שלי, ילד שלי

אלה מפלצות הבית שאני מאכילה

כל יום

בפקוח עיניך היפות אל תוך אור ניגר

אני מפתה אותן לשתוק בדבש וחלב

בלחם מתוק וריבה סגולה

עד אין קירות רועדים, אין גג נעלם

ואנחנו הדברים מונחים במקומם

Things

 

My child, my child

They are the monsters within our home who I am feeding

Every day

Under the watch of your beautiful eyes in the flowing light

I silence them with milk and honey

With soft bread and violet jam

Until the walls stop trembling

And no roof will disappear

We things remain on our place

Translation: Gila Marelus

Les choses

 

Mon enfant, mon enfant,

Ce sont les monstres de la maison que je nourris

Chaque jour

Sous le regard de tes beaux yeux dans la lumière qui coule

Je les réduis au silence avec du lait et du miel

Du pain sucré et de la confiture violette

Jusqu’à ce que les murs ne tremblent plus

Que le toit ne disparaisse pas

Nous les choses nous demeurons à leur place

Traduction: Michel Eckhard Elial

De dingen

 

Mijn kind, mijn kind,

Het zijn de monsters in het huis die ik voed

Elke dag

Onder het toezicht van je mooie ogen in het vloeiende licht

Ik breng ze tot zwijgen met melk en honing

Met zacht brood en paarse jam

Totdat er geen bevende muren meer zijn

En geen verdwijnende daken

Wij dingen blijven op onze plaats

Vertaling: Sarah Nigot

 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Lithuanian Culture Institute
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Greenlandic Writers Association
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Austrian Cultural Forum
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Embassy of Sweden
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Commission européenne
 • Swedish Institute
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Embassy of Andorra
 • Czech Centre Brussels
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • MuntPunt
 • Embassy of Ireland
 • LOFT 58
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Greenland Representation to the European Union
 • LUCA School of Arts
 • Scottish Government EU Office
 • Yunus Emre Institute
 • Ville de Bruxelles
 • Danish Cultural Institute
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • It Skriuwersboun
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity