Find a poet

Latest updates

Janneke SPOELSTRA

SPOELSTRA Janneke

Poems

Altyd alve

Janneke Spoelstra (Hijum, 1962) debutearre yn 2004 mei de bondel Goeie is it wachtwurd (Utjouwerij Frysk & Frij). Yn 2011 kaam har twadde dichtbondel út, Langst fan ’e dagen (Friese Pers Boekerij). Yn 2015 wûn se in Rely Jorritsma-priis mei in gedicht. Se trede op rûnom yn Fryslân, en yn Malta en Ierlân. Fersen fan har binne oerset yn it Iersk, Ingelsk, Malteesk, Portugeesk en Spaansk.Se wie fan 2002 ôf redakteur fan Hjir, en sit yn ’e redaksje fan Ensafh. De bedoeling is dat har tredde dichtbondel febrewaris 2019 útkomt, as se Dichter fan ’e Moanne is.

©Gatske Kraak

Janneke Spoelstra (Hijum, 1962) published her debut collection of poetry in 2004, Goeie is it wachtwurd (Good day is the password). In 2011 her second volume of poetry was published, Langst fan ’e dagen (Longing of the days). In 2015 she won a Rely Jorritsma prize with a poem. She performed in Fryslân, and in Malta and Ireland. Poems of her have been translated in English, Irish, Maltese, Portugese and Spanish.From 2002 onwards, she was an editor of Frisian literary magazine Hjir, and is an editor of its successor Ensafh. She intends to publish her third volume of poetry in February 2019, when she is Poet of the Month.

Janneke Spoelstra (Hijum, 1962) débuta en 2004 avec le recueil de poème ‘Goeie is it wachtwurd’ (‘Le mot de passe est bonjour’). En 2011, sortit son second recueil, ‘Langst fan ’e dagen’ (‘Mélancolie des jours’). Elle gagna en 2015 le prix littéraire de poésie ‘Rely Jorritsma’. Elle a participé a des festivals littéraires en Frise, à Malte et en Irlande. Des poèmes à elle ont été traduits en irlandais, anglais, maltais, portugais et espagnol. Elle a été rédactrice de ‘Hjir’ depuis 2002, et fait maintenant partie de la rédaction de ‘Ensafh’ un autre magazine littéraire frison. Il est prévu que son troisième recueil de poème sorte en février 2019 – au moment où elle sera Poète du Mois en Frise.

Janneke Spoelstra (Hijum, 1962) debuteerde in 2004 met de bundel Goeie is it wachtwurd (Dag is het wachtwoord). In 2011 kwam haar tweede dichtbundel uit, Langst fan ’e dagen (Het verlangen van de dagen). In 2015 won ze een Rely Jorritsma-prijs met een gedicht. Ze treedde regelmatig op in Fryslân, en in Malta en Ierland. Gedichten van haar zijn vertaald in het Engels, Iers, Maltees, Portugees en Spaans. Ze was vanaf 2002 redacteur van Fries literair tijdschrift Hjir, en zit in de redactie van de opvolger hiervan Ensafh. De bedoeling is dat haar derde dichtbundel in februari 2019 uitkomt, als ze Dichter van de Maand is.

 

 • Etxepare Euskal Institutua
 • Greenlandic Writers Association
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Commission européenne
 • Danish Cultural Institute
 • Lithuanian Culture Institute
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • It Skriuwersboun
 • Austrian Cultural Forum
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Czech Centre Brussels
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Greenland Representation to the European Union
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Embassy of Sweden
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Embassy of Andorra
 • LOFT 58
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • LUCA School of Arts
 • Yunus Emre Institute
 • Scottish Government EU Office
 • Ville de Bruxelles
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Embassy of Ireland
 • MuntPunt
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels